İstanbul
Pekin
çin dış ticaret merkezi

Çin’deki Vergi İdaresi

Yabancı Sermayeli Firmalar ve Yabancılar için Başlıca Vergi Katagorileri

Katma Değer Vergisi

Ciro vergisi tipinde olan katma değer vergisi (Value-added Tax, VAT), üretimin ya da malların dağıtımının (Malların üreticiden – nihai tüketiciye ulaştırılması prosedürü) çeşitli aşamalarında ürünlerin değerindeki yükselme üzerinden  veya ürünlere eklenen değerler üzerinden  tahsil edilmektedir. ÇHC’de malların satışı veya ithalatı veya ham maddelerin ve ara mallarının işlenmesi, tamiri veya bakımı hizmetleri faaliyetlerinde bulunan tüm firmalar ve şahıslar KDV ödemek zorundadır.

a) Vergi Mükellefi ÇHC’de KDV mükellefleri, farklı vergi hesaplama methodları ile faaliyet ölçekleri ve muhasebe  denetim sistemleri temel alınarak genel vergi mükellefi ve küçük ölçekli vergi mükellefi olarak iki alt gruba ayrılmaktadır.

Küçük Ölçekli Vergi Mükellefleri,  üretim faaliyetlerinde  bulunan veya vergilendirilebilir hizmetleri sağlayan vergi mükellefleri için  1 milyon Rmb ve toptan satış ile parakende satış alanında faaliyet gösteren işletmeler için 1,8 milyon Rmb’den az olmayan miktarlar şeklinde tanımlanmış asgari standard gelir düzeylerinin altında vergilendirilebilir satış cirosu olan muteber muhasebe ve denetim sistemi bulunmayan vergi mükellefleridir.

Genel Vergi Mükellefleri,  genel olarak küçük ölçekli vergi mükelleflerinin vergilendirilebilir satış cirolarından daha fazla yıllık vergilendirilebilir satış cirolarına sahip  işletmeleri ifade etmektedir.  Muteber bir  muhasebe ve denetim sistemi olan küçük imalatçı firmalar, genel vergi mükellefi olarak tanımlanabilmektedir. Ancak, şahıslar, tüzel  kişiliği olmayan birimler ve düzenli olarak  vergilendirilebilir faaliyetlerde bulunmayan işletmeler, küçük ölçekli vergi mükellefler için belirlenen standardları aşan vergilendirilebilir yıllık satış matrahı sahibi olsalar dahi küçük ölçekli vergi mükellefi olarak tanımlanmaktadır.

b) Hesaplama Methodu

Küçük Ölçekli Vergi Mükellefi tarafından ödenecek KDV miktarı, satış değeri ve üretim girdileri üzerinden  alınan  KDV için vergi iptali ya da vergiden muafiyet ya da indirim yapılmadan belirlenen vergi oranı temel alarak basit bir method ile hesaplanmaktadır.  Ticari işletmeler için % 4 ve diğer alanlarda faaliyet gösteren firmalar için % 6 uygulanabilir KDV oranlarıdır. Bu çerçevede, KDV hesaplama methodu aşağıdaki gibidir:

Ödenecek Vergi Miktarı  = Satış Değeri X Vergi Oranı (% 4 veya % 6) ·       Konsinye satışlarda, bedeli ödenmeden mağaza tarafından rehin alınan ürünlerin  satışında, ikinci el malların satışında ve  ilgili kurumca onaylanmış gümrük vergisiz satış mağazalarında vergisiz olarak yapılan parakende  satışlarda, vergi, vergi mükellefinin küçük ölçekli olup olmadığına bakılmaksızın yukarıdaki basit hesaplama methodu kullanılarak % 4 oranında vergi tahsil edilmektedir.

Genel Vergi Mükelleflerince  ödenecek fiili KDV miktarı,  girdi malları için ödenen KDV’nin çıktı mallar üzerinden yukarıda belirtilen basit hesap ile belirlenen KDV miktarından mahsup edilmesi sonucu elde edilmektedir. Ödenecek verginin hesaplanma formülü aşağıdaki gibidir:

Ödenecek Vergi = Cari Çıktı KDV – Cari Girdi KDV Çıktı KDV = Satış Değeri X Uygulanabilir Vergi OranıEğer cari çıktı KDV, cari girdi KDV miktarından küçük ise, tamamen iptal edilemeyen veya düşülemeyen (mahsup edilemeyen) miktar izleyen vergi dönemine aktarılabilmektedir. · İthal Mallar Üzerinden Tahsil Edilen KDV: Vergi mükellefleri tarafından ithal edilmiş mallar üzerinden alınacak KDV, birleşik vergi matrahı ve girdi KDV için muafiyet  veya indirim uygulamadan uygulanabilir vergi oranı temel alınarak hesaplanmaktadır.  Ödenecek  verginin hesaplanma methodu aşağıdaki gibidir:

Ödenecek Vergi = Birleşik Vergi Matrahı X Uygulanabilir Vergi Oranı Birleşik Vergi Matrahı = Gümrük Vergi Matrahı + Gümrük VergisiVergilendirilebilir tüketim malları ithal eden vergi mükellefi için tüketim vergisi birleşik vergi matrahına eklenmektedir.

c) Vergilendirilebilir Kalemler ve Vergi Oranları ÇHC’de iki KDV oranı vardır: % 17 olan temel KDV oranı ve % 13 olan daha düşük oranlı bir ikinci KDVoranı. Düşük oranlı % 13 KDV’ye tabii olan mallar aşağıdaki gibidir

Hububat Bitkisel Yağlar İçme Suyu
Isıtma Araçları Klimalar Sıcak Su
Kömür Gazı Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (Liquefied Petroleum Gas, LPG) Doğal Gaz
Methan Meskenler için Kömür Ürünleri Kitaplar
Gazeteler ve Dergiler Hayvan Yemleri Kimyasal Gübreler
Tarım İlaçları Tarım Makinaları Tarımsal Plastik Levhalar
Devlet tarafından belirlenmiş diğer ürünler

d) İhracat Vergi Muafiyeti ve İadesi ÇHC, ihracatta % 0 vergi uygulanmaktadır. ÇHC’de  ihracata bağlı vergi  bulunmamakta ve daha önceki aşamalarda yapılan vergi ödemeleri ihracatta iade edilmektedir.

e) Özel KDV Faturası · Genel vergi mükellefi, vergi otoritelerinden özel KDV faturası satın alabilmektedir. Küçük ölçekli vergi mükellefleri ve KDV vergi  mükellefi olmayanlar, sözkonusu faturaları satın alamamakta  ya da kullanamamaktadır. · Vergilendirilebilir ürünleri satan genel vergi mükellefleri, alıcılara özel KDV faturası vermek zorundadır. Ancak, vergilendirilebilir ürünlerin tüketicilere satışı ve gümrük  vergisiz ürünler satış veya ihracat için ürünlerin satışı için özel KDV faturası düzenlemek zorunluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca, küçük ölçekli vergi mükelleflerine vergilendirilebilir ürünlerin satışında özel KDV faturası düzenlenmesi zorunlu değildir. · Devlet tarafından belirlenen şartlara uygun olmayan özel KDV faturaları, girdi KDV indirimleri ya da muafiyetleri için yapılan  başvurularda kullanılamamaktadır.

f) Vergi Mükellefiyeti ve Ödeme Dönemi Mal veya vergilendirilebilir hizmetlerin arzında, vergi mükellefiyeti, vergi mükellefinin mal ya da hizmet karşılığı tam ödemeyi ya da ödemeyi kanıtlayıcı belgeyi aldığı an tahakkuk etmektedir.  İthal edilen ürünlerde ise, KDV mükellefiyeti gümrük beyannamesi verildiği an tahakkuk etmektedir.

Vergi ödeme dönemi, vergi mükellefinin ödeyeceği miktara bağlı olarak yetkili vergi otoritelerince belirlenmek üzere bir gün, üç gün, beş gün, 10 gün, 15 gün veya 1 ay olabilmektedir.

Tüketim Vergisi Tüketim vergisi, ÇHC’de üretim, taşaron imalat veya aşağıda belirtilen 11 ürünün ithalatı  alanında faaliyet gösteren işletmeler ve şahıslar tarafından satılan vergilendirilebilir tüketici ürünlerinin satış değeri veya miktarı üzerinden ödenen bir vergidir. ·       Sigaralar, ·       Alkollü içeçekler ve alkol, ·       Kozmetik ürünler, ·       Çilt ve saç bakım ürünleri, ·       Saf mücevherat ve değerli taşlar, ·       Kestane fişeği (Firecracker) ve havai fişekleri (fireworks), ·       Benzin (Normal), ·       Dizel benzin, ·       Motorlu  taşıt lastiği, ·       Motorbisiklet, ·       Küçük motorlu arabalar.

Tüketim vergisi, tüketim malları üzerinden en yüksek KDV oranında tahsil edilmektedir. Tüketim vergisi, bir işletmenin yürüttüğü alım-satım işlemlerindeki fiyata dahil edilmekte ve sadece, üretim, taşoran imalat ve vergilendirilebilir tüketim  ürünlerinin ithalatı üzerinden tahsil edilmektedir. Tüketim vergisi, alım-satım fiyatına dahil edilmesi nedeniyle toptan satış  ve parakende satış gibi müteakip aşamalarda tahsili mümkün değildir. Sözkonusu vergi, nihai olarak tüketiciye yansıtılmaktadır.

a) Vergi Mükellefi Tüketim vergisi mükellefi, üretim, taşaron  imalat ve vergilendirilebilir tüketim malları ithalatı alanlarında faaliyet gösteren firmalar ve şahıslardır.

b) Vergilendirilebilir Ürünler ve Vergi Oranları Tüketim vergisi, % 3 ila % 46 arasında değişen  25 farklı vergi oranı (vergi miktarı) ile 11 vergilendirilebilir ürün grubu üzerinden tahsil edilmektedir. Tüketim vergisi genel olarak üretim aşamasında değer üzerinden tahsil  edilmekte ancak, geleneksel Çin alkollü içeçekleri (yellow spirits), bira, benzin ve dizel benzinden  miktar üzerinden (maktu vergi) alınmaktadır. İhraç edilen vergilendirilebilir ürünler, devlet tarafından aksi belirtilmediği sürece tüketim vergisinden muaftır.

c) Vergi Hesaplama Methodu Miktara göre ödenecek verginin hesaplanmasında satış miktarı vergi matrahı olarak kullanılmaktadır. Ödenecek Vergi = Satış miktarı X Bir birim için vergi miktarı Değere göre ödenecek verginin hesaplanmasında satış değeri vergi matrahı olarak kullanılmaktadır. Ödenecek Vergi = Satış değeri (veya ithalat değeri) X Vergi oranı

d) Vergi Mükellefiyeti ve Ödeme Vadesi Vergilendirilebilir tüketici ürünlerinin satışında,  tüketim vergisi mükellefiyeti, vergi mükellefinin alım-satım işlemine bağlı tam ödemeyi tahsil ettiği veya ödemeyi kanıtlayıcı belgeyi aldığı an tahakkuk etmektedir. Malların ithalatında ise, gümrük beyannamesinin verildiği an tüketim vergisi mükellefiyeti doğmaktadır.

Tüketim vergisi ödeme vadesi, vergi mükellefinin ödeyeceği vergi miktarı bağlı  olarak yetkili vergi otoritesince belirlenmek üzere bir gün, üç gün, 10 gün, 15 gün veya bir ay olmaktadır.

Gümrük Vergisi Gümrük vergisi, Gümrük İdaresi tarafından ticari malların veya maddelerin ÇHC’nin ulusal sınırlarından veya gümrük sınırlarından çıkarken ya da girerken tahsil edilen vergidir.

a) Vergi Mükellefi Ticari mallar üzerinden alınan gümrük vergisini ödeyenler, ithal malların alıcıları ve ihraç malların satıcılarıdır.   İthalatcı ithalat vergisi ödemekle yükümlü iken ihracatcı ihraç vergisi ödemek zorundadır. Gümrük vergisi  mükellefi tanımı, kişisel valiz ve eşyalar ile ülkeye giriş yapan yolcuları,  kişisel eşyaları taşıma hizmeti veren şahısları (firmaları), diğer kanallar vasıtasıyla ÇHC’ye giren kişisel eşyaların ve hediyelerin sahipleri ve ÇHC’ye gelen kişisel  postaların alıcılarını da kapsamaktadır.

b) Vergi Oranları ÇHC, ithalat vergisi için iki kolonlu tarife  sistemini benimsemiştir. Genel vergi oranları, ÇHC ile ikili tarife  anlaşması imzalamamış ülkelerden ve bölgelerden ithal edilen mallara ve tercihli vergi oranları, ÇHC ile sözkonusu anlaşmayı imzalamış ülkeler ve bölgelerden ithal edilen mallara tatbik edilmektedir.  Maktu vergiler, birleşik vergiler ve değişebilir vergiler, seçilmiş belirli sayıdaki ithal malların üstünden tahsil edilmektedir. ÇHC’de bugünkü ortalama ithalat vergi oranı % 15,3’dür.

İhracat için gümrük oranı ise, genel veya tercihli oranlar şeklinde bölünmemektedir. Tarifeler % 20  ila % 50 arasında değişen beş kademeli bir çizelgede düzenlenmiştir.

c) Gümrük Değerleri İthal ürünlerin CIF (Cost, Insuarance, Freight, CIF – Maliyet, Siğorta, Nakliye) fiyatı, genel olarak ithal malların gümrük değeri ve ihraç ürünlerin FOB (Free on Board, FOB-Güvertede Teslim) fiyatı ihraç  malların gümrük değeri olarak kabul edilmektedir.

d) Hesaplama Methodları Ödenecek gümrük vergi oranı, malların gümrük değeri ve ithal edilen malların miktarı veya ihraç edilen malların miktarı ile uygulanabilir vergi oranını veya vergi miktarının çarpımı ile hesaplanmaktadır.

Ödenecek Vergi = Vergilendirilebilir ithal veya ihraç malların miktarı X Birim gümrük değeri X uygulanabilir vergi oranı veya Ödenecek Vergi = Vergilendirilebilir ithal veya ihraç mallarının miktarı X Uygulanabilir standard vergi miktarı

e) Gümrük Vergilerinin Ödenmesi Vergi mükellefi veya mükelleflerin  acentaları, Gümrük İdaresi tarafından ödenmesi gereken  gümrük vergisinin hesaplanması ve teblig edilmesini izleyen 7 gün içinde, gümrük vergisini belirlenmiş bankalara ödemektedir.

İşletme Vergisi İşletme vergisi, ÇHC’de gayri maddi varlıkların devri ve taşınmaz gayri menkullerin satışı ile haberleşme, posta ve ulaştırma, inşaat, finans ve siğorta, kültür ve spor, eğlence ve diğer hizmetler gibi vergilendirilebilir hizmetlerin  arzından elde edilen gelir üzerinden tahsil  edilen bir çeşit satış hasılatı  vergisidir.

a) Vergi Mükellefi Vergilendirilebilir hizmetler, gayri maddi varlıkların devri veya taşınmaz gayri  menkullerin satışı alanlarında faaliyette bulunan firmalar veya şahıslar, işletme vergisi mükellefidir.

b) Vergilendirilebilir Ürünler ve Vergi Oranları % 3 (Haberleşme ve ulaştırma) ila % 20 (Eğlence) arasında değişen dokuz ayrı uygulanabilir işletme vergi oranı mevcuttur.

c) Hesaplama Yöntemi İşletme vergisi hesaplama formülü aşağıdaki gibidir: Ödenecek Vergi = İşletme satış hasılatı X Vergi oranı

d) Vergi Mükellefiyeti ve Ödeme Vadesi İşletme vergisi mükellefiyeti, işletme hasılatının tam miktarının vergi mükellefi tarafından tahsil edildiği veya hasılat için ödemeyi kanıtlayan belgenin vergi mükellefince alındığı an tahakkuk etmektedir.

Yabancı Sermayeli Şirketlerden ve Yabancı İşletmelerden Alınan Kurumlar Gelir Vergisi

a) Vergilendirmenin Konusu Yabancı sermayeli işletmeler (Foreign-invested enterprises, FIEs) ve yabancı firmalar, üretim,  ticaret ve diğer kaynaklardan elde ettikleri  gelir üzerinden gelir vergisi ödemekle yükümlüdür.

ÇHC’de yerleşik işletmeler olarak yabancı sermayeli işletmelerden, ÇHC içindeki ve dışındaki kaynaklardan  elde edilen tüm gelirler üzerinden gelir vergisi  ödemesi  ve tam vergi mükellefi olmaları istenmektedir. Ancak, ÇHC’de yerleşik  işletme olmayan yabancı firmalar, sadece sınırlı vergi mükellefi olmakta ve ÇHC’deki kaynaklardan elde edilen gelir üzerinden gelir vergisi ödemektedir.

b) Vergi Mükellefi Çin-yabancı sermayeli ortak yatırım şirketleri, Çin-yabancı akit ortaklı yatırım firmaları ve  mülkiyeti tamamen yabancı yatırımcıya ait olan şirketler dahil olmak üzere ÇHC’de kurulmuş yabancı sermayeli işletmeler vergi mükellefidir.

ÇHC’de üretim veya ticaret faaliyetlerinde bulunan kuruluşları veya tesisleri ile  yabancı firmalar, işletmeler ve diğer ekonomik organizasyonlar ve ÇHC’de kuruluş ve tesisi  olmadan ÇHC içindeki kaynaklardan gelir elde eden yabancı işletmeler de vergi mükellefidir.

c) Vergilendirilebilir Mallar ve Vergi Oranları ÇHC’de kuruluşu veya tesisi olan yabancı sermayeli işletmeler ve yabancı şirketler,  ÇHC’deki kuruluşları ve tesisleri ile etkin bir bağı olan ÇHC içindeki ve dışındaki kaynaklardan elde edilen karlar (temmettü), faiz, kiralar, telif ücretleri ve diğer gelirler ile ÇHC’deki üretim  ve ticari faaliyetlerden elde ettikleri gelir üzerinden % 3 yerel gelir vergisi ödemek zorundadır.

ÇHC’de herhangi bir kuruluşu ya da tesisi olmayan fakat ÇHC’deki kaynaklardan temettü, kira, telif ücreti ve diğer gelirleri elde eden  yabancı firmalar veya ÇHC’de  kuruluş veya tesisi olmasına rağmen gelirlerinin sözkonusu kuruluş veya tesisler ile etkin bir  bağlantısı olmayan yabancı firmalar, gelirleri üzerinden % 20 gelir vergisi ödemekle yükümlüdür.

d) Hesaplama Methodu Ödenecek Vergi = Vergilendirilebilir vergi X Uygulanabilir vergi oranı

Vergilendirilebilir Gelir = Toplam yıllık gelir – maliyet – harcamalar – zararlar

e) Vergi İadesi Başvurusu Yabancı sermayeli firmalardan ve yabancı şirketlerden yıllık bazda  ancak, üçer aylık dönemlerde taksitli olarak gelir vergisi tahsil edilmektedir.  Vergi mükellefleri, geçici gelir vergisi iadelerini yerel vergi otoritesine bildirmek ve her ayın sonunu takip eden 15 gün içinde vergisini ödemek yükümlülüğündedir. Sözkonusu firmalar,  yıllık gelir vergisi iadeleri ile birlikte  son hesap özetini her vergi yılı sonunu izleyen dört ay içinde ilgili kamu kurumuna birdirmeli ve vergi  yılı sonunu izleyen beş ay içinde nihai ödemeyi  yapmalıdır.  Herhangi bir aşırı tahsilat durumda fazla kısım iade edilmekte ve eksiklik olduğu takdirde  eksik olan kısımın ödenmesi istenmektedir.

ÇHC’de herhangi bir kuruluş veya tesisi olmayan fakat temettü, faiz, kira, telif ücretlerinden ve diğer kaynaklardan gelir elde eden yabancı sermayeli şirketler ve yabancı firmalar ve ÇHC’de  kuruluşu veya  tesisi olan fakat sözkonusu kuruluş ve tesislere  bağlantılı gelir sahibi olmayan  firmalar gelir lehdarı (faydalanan kişi) veya  vergi mükellefi ve vergiyi  ödemekle sorumlu şahıs ise, sözkonusu kaynakları elinde tutan acentadır.  Anılan acenta, asıl firmaya yapılan her ödeme üzerinden alınan vergi kesinti miktarını  beş gün içinde Devlet Hazinesine aktarmalı  ve  hak eden gelir vergisi iadelerini yerel vergi otoritelerine beyan etmelidir.

Bireysel Gelir Vergisi Bireysel gelir vergisi, ÇHC’de ikametgahı olan veya ikametgahı olmadan ÇHC’de bir yıl  ya da daha uzun süredir kalan şahısların ÇHC içindeki ve dışındaki  kaynaklardan elde ettiği ve ÇHC’de ikametgahı olmayan ya da ÇHC’de oturmayan veya ikametgahı olmayan ancak ÇHC’de bir yıldan daha az bir süredir bulunan bireylerin ÇHC içindeki kaynaklardan elde ettiği gelir üzerinden tahsil edilmektedir.

a) Vergi Mükellefi ve Vergi Mükellefiyeti Mukim Vergi Mükellefi, ÇHC vatandaşları ve ÇHC’de ikamet eden yabancı uyruklu şahısları ifade etmektedir. ÇHC’de  ikamet eden şahıslar (Ailevi veya ekonomik bağları nedeniyle ÇHC’de sürekli kayıtlı adresleri bulunanlar); bir vergi yılı içinde bir takvim yılı ÇHC’de ikamet eden yabancı uyruklu şahıslar, denizaşırı ülkelerde  yaşayan Çinliler, Hong Kong, Macao ve Tayvan vatandaşları mukim vergi mükellefi olarak tanımlanmaktadır. Mukim vergi mükellefleri, sınırsız vergi mükellefleri olup, ÇHC içinden ve dışından elde ettikleri gelirler üzerinden ÇHC devletine bireysel gelir vergisi vermek yükümlülüğündedir. Mukim Olmayan Vergi Mükellefleri, ÇHC’de ikamet etmeyen ya da ikameti olmayan yabancı uyruklu şahısları, yabancı ülkelerdeki Çinlileri ve Hong Kong, Macao ve Tayvan vatandaşları; veya ÇHC’de mukim olmayan ve bir vergi yılı içinde bir takvim yılından daha kısa ÇHC’de ikamet eden yabancı uyruklular, yabancı ülkelerdeki Çinliler ve Hong Kong, Macao ve Tayvan vatandaşlarını ifade etmektedir. Mukim olmayan vergi mükellefi sınırlı vergi mükellefiyetine sahip olup, sadece ÇHC’deki kaynaklardan elde edilen gelirler üzerinden ÇHC devletine kişisel gelir vergisi ödemek yükümlüğündedir.

b) Vergilendirilebilir Gelir, Vergi Oranı ve Vergi İndirimi Standardları: ·  Maaş ve Kazançlardan Gelirler Maaş ve kazançlardan sağlanan gelirler üzerinden % 5 ila % 45  arasında kademeli olarak değişen  oranlarda gelir vergisi tahis edilmektedir.

Vergilendirilebilir Gelir:  ÇHC’de çalışan insanlar için vergilendirilebilir gelir, aylık kazançlardan 800 Rmb düşüldükden sonra bulunan  miktarı ifade etmektedir. ÇHC dışından istihdam edilen  personel için ise, aylık kazançdan 4.000 Rmb düşüldükden sonra kalan miktar vergilendirilebilir gelir vergisi matrahı olmaktadır.

Hesaplama Yöntemi:  Aylık Ödenebilir Vergi = Aylık vergilendirilebilir kazanç miktarı X Uygulanabilir vergi oranı – Belirtilen miktarda yapılan indirim·

Kişisel Hizmetlerin Karşılığı Olarak Ödenen Gelirler Kişisel hizmetlerin karşılığı olarak ödenen gelirler, her ödemede vergilendirilmektedir.  4.000 Rmb’den daha az miktarlarda kişisel hizmet karşılığı yapılan ödemenin alımı ile elde edilen gelirden sözkonusu hizmetin verilmesi amacıyla yapılan harcamalar için 800 Rmb düşülmesine müsaade edilmekte ve geriye kalan matrah üzerinden % 20 oranında vergi alınmaktadır. 4.000 Rmb veya daha fazla miktardaki ödemelerde ise,  harcamalar için % 20 oranında  vergi matrahından indirim yapılmasına izin  verilmekte ve kalan miktar vergilendirilebilir vergi matrahı olarak tanımlanmaktadır.  Vergilendirilebilir sözkonusu matrah 20.000 Rmb’yi aşmadığı takdirde % 20 vergi oranı  tatbik edilmektedir. Sözkonusu vergi matrahının 20.000 Rmb’yi aşması ancak 50.000 Rmb’den az olması durumunda vergi oranı % 30 ve 50.000 Rmb’yi aşdığı takdirde ise % 40 vergi oranı tatbik edilmektedir.  Bir başka deyişle kişisel hizmetler karşılığı yapılan ödemelerden elde edilen kazançlar için kademeli olarak % 20, % 30 ve % 40 vergi oranları uygulanmaktadır.

Telif Haklarından Elde Edilen Kazançlar Telif haklarından elde edilen kazançlar her ödeme  yapıldığında vergilendirilmektedir. Telif hakkı için 4.000 Rmb’den daha az miktarda alınan ödemelerde,  800 Rmb’nin vergi matrahından düşülmesine müsaade edilmektedir. 4.000 Rmb veya daha yüksek miktardaki ödemelerden harcamalar için % 20 oranında matrah indirimine izin verilmekte ve geriye kalan matrah vergilendirilmektedir. Ödenecek vergi, ödenecek vergi üzerinden ek bir % 30 indirim ile birlikte % 20 oranında tatbik edilmekte olup, gerçek vergi oranı % 14 olmaktadır.Vergilendirilebilir Kazanç = Vergilendirilebilir kalemden kazanç  – 800 Rmb (veya vergilendirilebilir kazanç X % 20)Ödenecek Vergi = Vergilendirilebilir kazanç X % 20 X (1- % 30)·Telif  Haklarından ve Emlak Kiralarından Elde Edilen Kazanç Sözkonusu kazanç, her ödemede vergilendirilmektedir.4.000 Rmb’den  az miktardaki  telif hakları veya emlak kirası  için yapılan  ödemelerden elde edilen gelirin vergilendirilmesinde harcamalar için 800 Rmb vergi matrahından düşülebilmektedir. 4.000 Rmb veya  daha yüksek miktardaki ödemelerde ise, harcamalar için vergi matrahından % 20 oranında indirim yapılmasına müsaade edilmektedir. Kalan matrah üzerinden % 20 vergi tahsil edilmektedir.Vergilendirilebilir Kazanç = Vergilendirilebilir kalemlerden elde edilen kazanç – 800 Rmb (veya vergilendirilebilir kalemler elde edilen kazanç X % 20)· Emlak Devrinden Elde Edilen Kazanç Emlak satışından elde edilen kazançlara % 20 vergi oranı tatbik edilmektedir. Vergilendirilebilir Kazanç = Emlak devrinden elde edilen kazanç – Emlak orijinal değeri – Makul harcamalarÖdenecek Vergi = Vergilendirilebilir kazanç X % 20 · Faiz, Temettü ve İkramiyeler, Arazi Kazançlar ve Diğer GelirlerUygulanabilir vergi oranı % 20’dir.Ödenecek Vergi = Her ödemeden elde edilen kazanç X % 20

c) “Vergi Beyannamesi” vergi mükellefince veya temsilen sorumlu acenta tarafından verilebilmektedir.

Toprak Değerindeki Artış Üzerinden Vergi Alınması (Şerefiye) Toprak değerindeki artış üzerinden alınan vergi, kamu malı  toprak kullanım hakkının, binaların ve bağlı donanımın devrinden elde edilen kazançlar üzerinden vergilendirmeye konu olan teşekküller  ve bireylerden tahsil edilmekte ve sözkonusu  vergi, gayri menkulun devrinden vergi mükellefince elde edilen değer artışı miktarı baz alınmak üzere kanunlarda öngörülen vergi oranları ile hesaplanmaktadır.

a) Vergi Mükellefi Toprak değer artış vergisi mükellefleri, kamu malı toprakların kullanım hakkını, binalar ve bağlı  donanımlarını devreden ve bu devirden gelir elde eden teşekküller ve şahıslardır.

b) Vergi Oranları ve Mahsup Edilebilir Kalemler

Değerlenme Miktarı: Değerlenme miktarı, vergi mükellefince, mahsup edilebilir harcamalar toplamının mahsup  edilmesi sonrası gayrı menkulün devrinden elde edilen kazançdır.

Mahsup Edilebilir Kalemler: Kamu malı toprak kullanım hakkının devrinde kazançdan mahsup edilebilecek harcamlar, toprak  kullanım hakkının kazanımı için yapılan ödeme, toprağın imarı için yapılan harcamalar ve maliyetler,  gayrı menkul devrine ilişkin vergiler ve harçlar  ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiş diğer  mahsup edilebilir kalemlerden oluşmaktadır.